Wij zijn bedrijven en particulieren van dienst bij diverse bouwkundige vraagstukken. Hieronder treft u een overzicht van onze diensten aan.

Bouwkosten
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Investeringskostenramingen NEN 2631
 • Kostenraming nivo 2 NEN 2634 Voorlopig Ontwerpfase
 • Elementenbegroting nivo 3 NEN 2634 Definitief Ontwerpfase
 • Directiebegrotingen nivo 4 NEN 2634 Besteksfase
 • Inschrijfbegrotingen volgens bestek en bouwvoorbereidingstekeningen
 • Controleren van meer en minder werk
 • Controleren van offertes
 • Second opinion en controleren van begrotingen
 • Meerjarenonderhoudsbegrotingen
Bestekken
 • Het opstellen van STABU-bestekken onder licentie nr. 05.01.05 van de Stichting STABU.
 • Het opstellen van technische omschrijvingen
Projectmanagement
Projectmanagement omvat alle leidinggevende taken die nodig zijn om vanaf de eerste schetsen tot aan de voltooiing van het gebouw het beoogde resultaat van het project te bereiken. Dit alles binnen de verlangde prestatiedoelen voor tijd, kosten en kwaliteit: het plannen, organiseren, aanbesteden, besturen en opleveren van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het co÷rdineren, leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen.
Bouwbegeleiding
Verzorgen van de aanbesteding / prijs- en contractvorming
 • Het voorbereiden en verzorgen van aanbestedingen.
 • Het verstrekken van de aanbestedingsstukken.
 • Het verstrekken van inlichtingen aan de inschrijvers.
 • Het in ontvangst nemen en vergelijken van alle offertes
 • Het opstellen van het proces verbaal van de aanbesteding
 • Het beoordelen en controleren van de inschrijving van de laagste inschrijver en het controleren van diens begroting op volledigheid om te komen tot een gunningsadvies aan de opdrachtgever. Indien de laagste inschrijving hoger is dan de directiebegroting, zal na overleg met de opdrachtgever met de laagste inschrijver onderhandeld worden over bezuinigingen.
 • Het opstellen van de aannemingsovereenkomst.
 • Het overleggen met de opdrachtgever en het verstrekken van informatie omtrent voortgang van deze fase tot en met de gunning.

Directie en toezicht
Het voeren van directie zoals bedoeld in de UAV 2012, hoofdstuk 2 paragraaf 3, vanaf het moment van de prijs- en contractvormingsfase tot en met de oplevering van het werk, alsmede tijdens de onderhoudstermijn en het begeleiden van de uitvoering middels partieel toezicht. Deze werkzaamheden omvatten:
 • Het voorzitten en notuleren van de bouwvergaderingen.
 • Het distribueren van de notulen.
 • Het opstellen van de agenda van de bouwvergaderingen en het uitnodigen van de betrokken partijen.
 • Het afleggen van de benodigde werkbezoeken en het controleren van de kwaliteit van het werk.
 • Het overleggen met de uitvoerende partijen.
 • Het overleggen met het bevoegd gezag.
 • Het bewaken van de planning.
 • Het bewaken van de aanneemsom c.q. budget.
 • Het controleren van de termijnbetalingen.
 • Het verstrekken van de betalingsmandaten met goedgekeurde facturen.
 • Het controleren van eventueel meer en minder werk en het bespreken hiervan met de aannemer.
 • Het controleren en verwerken van stel- en verrekenposten.
 • Het bijhouden van een signaleringslijst van het meer en minder werk.
 • Het opstellen van de eindafrekening aanneemsom en meer en minder werk.
 • Het overleggen met de opdrachtgever omtrent de voortgang en kwaliteit van het werk en het rapporteren van de financiŰle stand van zaken.
 • Het overleggen met de constructeur en overige partijen in het bouwproces.
 • Het bijwonen van werkbesprekingen.
 • Het co÷rdineren van de door de aannemer aan te leveren werktekeningen ten behoeve van controles.
 • Het houden van een vooroplevering.
 • Het opleveren van het werk en het opstellen van het proces verbaal van oplevering.
 • Het controleren van de uit te voeren opleveringspunten.
 • Het uitvoeren van nazorg tijdens de onderhoudstermijn en het co÷rdineren van klachten.
 • Het verzamelen van alle opleveringsdocumenten zoals garantieverklaringen, certificaten, revisietekeningen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften.
 • Het opstellen van een bouwdossier van alle zaken die betrekking hebben op de bouwkundige werkzaamheden binnen het bestek, aangevuld met revisies van bouwkundige tekeningen.
bouwtekening
 
Facebook